Regulamin konkursu “Comatec RUN”

REGULAMIN KONKURSU „COMATEC RUN”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Comatec RUN”.
2. Organizatorem Konkursu jest firma Comatec Poland Sp. z o.o. zwana dalej
Organizatorem.
3. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest
na stronie internetowej: https://www.comatec.fi/pl/, oraz w siedzibie organizatora.
4. Czas trwania konkursu obejmuje okres: od 04.03.2018 r. do 30.06.2018 r.
5. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte
w regulaminie.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników Comatec Poland Sp. z o.o.
2. Konkurs ma charakter indywidualny.
3. Uczestnicy konkursu zobligowani są do przestrzegania zasad fair play.
4. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zainstalowanej na urządzeniu mobilnym
aplikacji „Endomondo”, którą można bezpłatnie pobrać na urządzanie mobilne
wyposażone w system Android lub iOS.
5. Warunkiem prawidłowego zbierania informacji jest przystąpienie w społeczności
„Endomondo” do Wyzwania – „Comatec RUN ” konkurs biegowy. LINK: https://www.endomondo.com/challenges/39629953. Do którego zaproszenie otrzyma każdy zainteresowany po odesłaniu formularza, o którym mowa w punkcie 8.
6. Organizator nie przewiduje możliwości korzystania z innych aplikacji i innych form
zbierania informacji o aktywności biegowej.
7. Kryterium, które będzie decydowało o zwycięstwie jest ilość kilometrów przebiegniętych przez uczestnika w danym miesiącu. Jest to jedyny czynnik brany pod uwagę.
8. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać do Organizatora mailem na adres: katarzyna.klisko@comatecgroup.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie
elektronicznej (załącznik numer 1 do regulaminu). Formularze weryfikowane będą tylko
w dni robocze (pn-pt).
9. Klasyfikacja będzie prowadzona w dwóch kategoriach kilometrowych: miesięczna
i całościowa.
10. W ramach kategorii całościowej brana będzie pod uwagę ilość kilometrów
przebiegniętych w okresie tj. od 04.03.2019r. godz. 1.00 do 30.06.2019r. godz. 23.00.
11. W ramach kategorii miesięcznej brana będzie pod uwagę ilość kilometrów
przebiegniętych w okresie od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego (z wyłączeniem marca, gdzie wyzwanie trwa od 4.03) do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. Decydującym kryterium jest data i godzina zakończenia aktywności zarejestrowana w aplikacji Endomondo.
12.Podczas całego okresu trwania konkursu, ta sama osoba może otrzymać tylko raz
nagrodę miesięczną. W przypadku przebiegnięcia największej ilości kilometrów przez tą samą osobę w kolejnych miesiącach, nagroda przechodzi na kolejną osobę, która przebiegła największą ilość kilometrów.

§ 3

NAGRODY
1. Nagrodami w kategorii kilometrowej całościowej w konkursie są:

I miejsce:
Weekendowy pobyt dla dwóch osób (romantyczny weekend z upominkiem) w ośrodku wczasowym Willa Sowia Dolina w Karpaczu (http://www.sowiadolina.pl/)
II miejsce:
Weekendowy pobyt dla dwóch osób w ośrodku wczasowym Willa Sowia Dolina w Karpaczu (http://www.sowiadolina.pl/)
III miejsce:
Ekskluzywna kolacja dla dwóch osób

2.Nagrodami w kategorii kilometrowej miesięcznej w konkursie będą upominki sportowe. Odpowiednio w poszczególnych miesiącach:

Marzec – pas z bidonami
Kwiecień – okulary sportowe
Maj – piłka i taśma sportowa
Czerwiec– roller sportowy.

3. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie wszystkich warunków określonych
w § 2.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.), przez Organizatora konkursu, wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie,
w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników
konkursu, oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Podając swoje dane
osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

2. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody.
3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,z późn. zm.) . Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas trwania Konkursu oraz w trakcie wręczania nagród mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora i innych form komunikacji marketingowej Organizatora z tytułu wykorzystywania ich
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym regulaminie.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O ewentualnych
zmianach uczestnicy zostaną poinformowani droga mailową.
3. W sprawach niewyjaśnionych lub niesprecyzowanych w Regulaminie a istotnych
z punktu widzenia rywalizacji uczestnicy są zobowiązani do poinformowania o tym
organizatora w formie mailowej.
4. Organizator wyklucza możliwość zamiany nagrody w Konkursie na ekwiwalent
pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
5. Jednorazowa wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty 760,00 PLN, stąd też wedle zasad określonych w przepisie art. ust. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolniona z podatku dochodowego.