Ympäristövaikutusten tunnistamisella on merkittävä rooli menestyksekkäässä ja kestävässä liiketoiminnassa

Comatec elinkaariarvointi ja ympäristöpalvelut

Ympäristövaikutusten tunnistaminen on tärkeä osa laajempaa kokonaisuutta. Tunnistamalla ja mittaroimalla vaikutuksia on mahdollista luoda läpinäkyvä ja selkeä reitti esimerkiksi ympäristöä vähemmän kuormittavaan tuotekehitykseen ja muun muassa tehostaa viestintää niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Kun ympäristöasiat viestitään oikein, luodaan omalle toiminnalle parempaa vastuullisuuden kuvaa sekä löydetään myös sidosryhmiä paremmin tyydyttäviä toimintamalleja.

Tehokkaat ympäristöratkaisut vaativat laajaa osaamista, johon Comatecin Elinkaarituki sekä Ympäristöpalvelut vastaavat uudella asiantuntijapalvelullaan.

Elinkaarituki ja Ympäristöpalvelut koostuvat elinkaariajattelua noudattavista laskentamenetelmistä ja ympäristöjohtamisen sekä kiertotalouden palvelukokonaisuuksista. Comatecin asiantuntijat auttavat asiakkaita toteuttamaan kestävän kehityksen ympäristönäkökulmaa elinkaariajattelun mukaisesti ja vähentämään näin toimintansa aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

– Luomme konkreettisia ja suunnitelmallisia ympäristöratkaisuja, joilla mahdollisestaan menestyksekkäämpää liiketoimintaa ympäristö huomioiden. Tämä onnistuu mm. ympäristöjärjestelmän jatkuvalla kehittämisellä ja sidosryhmät huomioivalla viestinnällä, kertoo Sami Sahimäki (Sales, Life Cycle Support and Environmental Services).

Elinkaariarviointi löytää vaihtoehtoja ympäristövaikutusten pienentämiseen

Elinkaariarviointi (LCA, life cycle assessment) on standardoitu menetelmä, jolla pystytään arvioimaan tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Elinkaariarvioinnissa otetaan tarkasteltavaksi tietty rajattu systeemi, johon kuuluvat esimerkiksi tuotteen vaatimat raaka-ainehankinnat, tuotteen valmistus, jakelu ja käyttö. Tunnistamalla systeemin ympäristövaikutukset on mahdollista löytää ympäristöä eniten kuormittavat prosessit sekä ryhtyä perusteltuihin toimiin niiden vähentämiseksi. Ympäristövaikutusten tunnistamisesta on myös kaupallista etua, sillä tuloksia voidaan käyttää markkinointiin tai vaikkapa ympäristöselosteiden koostamiseen, jolloin pääsy markkinoille on varmempi.

Yksi merkittävä osa LCA:ta on elinkaaren aikaisen inventaarion koostaminen eli LCI (Life Cycle Inventory), jolloin kerätään kaikki merkittävä aineisto arvioinnin tekemiseksi. Tämän lisäksi voidaan tutkia valmiita ympäristöraportteja sekä esimerkiksi kierrätysohjeistuksia, jotta saadaan kokonaisvaltaisempi käsitys valmistuksesta sekä käytöstä poistosta ja niiden vaikutuksista.

– Inventaariotuloksia käytetään vaikutusarvioinnin tekemiseen. Vaikutusarviointi sitoo kerätyn datan tiettyyn vaikutuskategoriaan, kuten GWP (Global Warming Potential). Tässä tapauksessa ympäristövaikutusta voidaan tulkita yhden indikaattorin avulla, joka on hiilidioksidiekvivalentti (CO2-eq), Sahimäki valottaa.

Muuttamalla inventaarion lähtötietoja voidaan tuloksia tulkita uudelleen ja löytää vaihtoehtoja pienemmän ympäristövaikutuksen ratkaisuihin. Vertailtaessa eri ratkaisuja on mahdollista tehdä perusteltuja muutoksia omaan tuotteeseen tai tuotantoon. Näin voidaan mitata samanaikaisesti ympäristövaikutuksia suhteessa esimerkiksi kustannuksiin.

Selkeä reitti ympäristölähtöiselle kehitystyölle

Keväällä 2022 valmistunut elinkaariarviointi John Deere Forestry Oy:n kahdelle eri konemallille antoi kattavasti tietoa laitteiden elinkaaren aikaisesta ympäristövaikutuksesta.

– Tuoterakenne oli suuri ja yksityiskohtainen, sillä metsäkone pitää sisällään lukuisia erilaisia komponentteja. Käsiteltävän tiedon määrä vei oman aikansa, mutta huolellinen tiedonkeruu mahdollistaa tulevaisuudessa LCA:n päivittämisen, mahdollisen tarkentamisen sekä laajentamisen helposti, kertoo projektin vetäjä Aleksi Surakka (Senior Specialist, Sustainable Design).

Inventaariosta saatiin tietoa koneen materiaalijakaumasta, valmistuksen aikaisista materiaalikuljetuksista sekä käyttöprofiilista. Ympäristövaikutustulokset avasivat selkeästi ympäristöä eniten kuormittavat elinkaaren vaiheet. Lisäksi valmistuksen osalta sukellettiin syvemmälle yksityiskohtiin, jotta löydettiin suurimman vaikutuksen aiheuttavat komponentit. Myös komponenttivalmistuksen prosessit, joista osa vaikutuksista johtuvat, pystyttiin tunnistamaan arvioinnin avulla.

– Asiakkaan antamat tiedot olivat ensisijaisen tärkeitä. Esimerkiksi tiedot tuotannosta, käyttöprofiilista, kuljetuksista sekä huolto-ohjelmasta mahdollistivat laadukkaan arvioinnin toteutumisen, kehaisee Anne Kotalampi (Specialist, System Verification).

– Lisäksi tiivis yhteydenpito asiakkaan kanssa mahdollisti oikeanlaisen sekä laadukkaan ja ajankohtaisen tiedon keruun, täydentää Sahimäki.

Syksyllä 2022 tehty jatkoselvitys tähtäsi LCA-tulosten avulla selkeän kestävän kehityksen mittarin luomiseen etenkin ympäristötavoitteita ajatellen. Mittarin avulla on mahdollista seurata kestävien materiaalien käyttöä, kierrätettävyyttä ja täten ymmärtää paremmin kiertotalousmallin saavuttamista.

– Projekti tehtiin alusta alkaen sillä silmällä, että arvioinnin tiedot jäävät uudelleenkäytettäväksi, toistettavaksi sekä muokattavaksi vertailuja varten, sanoo Surakka.

Comatec elinkaaritukipalvelut– Meidän näkökulmastamme projekti oli todella mielenkiintoinen ja toi tiimillemme lisäkokemusta siitä, kuinka laajoja tuoterakenteita tulisi käsitellä. Pääsimme testaamaan ohjelmistoja oikein urakalla ja nyt tiedämme, mihin kaikkeen ne taipuvat tositoimissa, kiteyttää Sahimäki.

Varsinaisen elinkaariarvioinnin lisäksi Comatec järjesti John Deere Forestry Oy:n henkilöstölle räätälöityä LCA-koulutusta, jossa päästiin tutustumaan elinkaariarvioinnin teoriaan käymällä aihetta läpi omien tuotteiden avulla.

– Koulutus oli oikein pidetty ja herätti paljon keskustelua. On tärkeää, että ympäristövaikutusten tulokset ovat ymmärrettäviä ja juuri tällaiset koulutukset antavatkin mahdollisuuden opetella uusia puolia omasta tuotteesta, Surakka hehkuttaa.

Erilaajuisten elinkaariarviointien lisäksi Comatecin asiantuntijoilta saa tukea kaikkiin ympäristölähtöisiin kehitysprojekteihin. Tavoite on selkeä; asiakkaan auttaminen kestävän kehityksen ympäristönäkökulmien sulauttamisessa omaan toimintaansa.

Comatec Mobility Finland

Hanna-Riitta Vesa

Sales Director

+358 50 385 1792