Tietosuojakäytäntö

Tältä sivulta löydät tietosuoja-asetuksen mukaiset asiakasrekisteri- sekä markkinointi- ja sidosryhmärekisterin rekisteriselosteet.

Comatec Groupin, Insinööritoimisto Comatec Oy:n ja tytäryhtiöiden asiakasrekisteriseloste

1a Rekisterinpitäjä

Nimi: Insinööritoimisto Comatec Oy (y-tunnus: 0946936-6)
Osoite: Kalevankatu 7 C, 33100 Tampere
Muut yhteystiedot: Puh. +358 29 000 2000

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Janne Lammela, Chief Information Officer
Osoite: Kalevantie 7 C, 33100 Tampere
Muut yhteystiedot: Puh. 040-621 3156, janne.lammela@comatec.fi

3 Rekisterin nimi

Yleinen asiakasrekisteri, Comatec Group, Insinööritoimisto Comatec Oy ja sen tytäryhtiöt

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Rekisteröity ryhmä

Asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöt

Tietoja käytetään

Asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin tai markkinointiin liittyvään tilastointiin ja analysointiin.

Käsittelyperuste

Oikeutettu etu, sopimus

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää rekisteröidyn tarpeellisia yksilöintitietoja sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen käsittely perustuu Comatecin oikeutettuun etuun tai sopimukseen. Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään asiakasorganisaatioiden, potentiaalisten asiakasorganisaatioiden tai sidosryhmien henkilöiltä itseltään kontaktoinnin yhteydessä puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai markkinointitoimenpiteiden, kuten tapahtumien yhteydessä. Tapauskohtaisesti voimme kerätä tietoja myös Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti vain Insinööritoimisto Comatec Oy:n ja sen tytäryhtiöiden omien asiakas- ja markkinatutkimuksien ja muiden vastaavien selvitysten tekemistä varten ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Insinööritoimisto Comatec Oy:n ja sen tytäryhtiöiden alihankkijoille asiakassuhteen hoitamisen niin vaatiessa asiakkaan antamalla valtakirjalla tai asiakkaan pyynnöstä tiettyä tarkoitusta varten.

Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan luovuttaa yksittäisiä tietoja kyseessä olevan palvelun toimeksiannon pohjalta sitä suorittavalle yritykselle.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n Ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tarvittaessa tietoja voidaan kuitenkin siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Comatec ei kerää asiakasorganisaatioista, potentiaalisista asiakasorganisaatioista tai muista sidosryhmistä manuaalista aineistoa.

Sähköinen aineisto

Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on tarkistusoikeus rekisterissä oleviin henkilökohtaisiin tietoihin. Rekisterissä olevat tiedot toimitetaan ainoastaan kirjallisessa muodossa asiakkaan yhteystietojen perusteella postiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen Insinööritoimisto Comatec Oy, Viestintä, Kalevantie 7 C, 33100 Tampere. Kuoressa tulee olla merkintä ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”. Tarkastuspyynnössä tulee olla mainita: nimi, rekisterinnimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää oikaisua, poistoa tai täydennystä rekisterissä olevaan rekisterin tarkoituksen vastaiseen, virheelliseen, tarpeettomaan, puutteelliseen tai vanhentuneeseen tietoon. Siltä osin kuin rekisteröity ei pystykorjaaman tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan voimassa olevaa tietosuoja-asetusta.


Comatec Groupin, Insinööritoimisto Comatec Oy:n ja tytäryhtiöiden markkinointirekisteriseloste

1a Rekisterinpitäjä

Nimi: Insinööritoimisto Comatec Oy (y-tunnus: 0946936-6)
Osoite: Kalevankatu 7 C, 33100 Tampere
Muut yhteystiedot: Puh. +358 29 000 2000

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Janne Lammela, Chief Information Officer
Osoite: Kalevantie 7 C, 33100 Tampere
Muut yhteystiedot: Puh. 040-621 3156, janne.lammela@comatec.fi

3 Rekisterin nimi

Yleinen markkinointi- ja sidosryhmärekisteri, Comatec Group, Insinööritoimisto Comatec Oy ja sen tytäryhtiöt

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Rekisteröityjen ryhmä Tietoja käytetään Käsittelyperuste
Uutiskirjeen tilaajat Uutiskirjeiden toimittamiseen sekä palveluista tiedottamiseen, markkinointiin ja uutiskirjeiden lähettämiseen liittyvään tilastointiin. Yleinen etu, sopimus
Potentiaalisten asiakasorganisaatioiden yhteyshenkilöt Uutiskirjeiden toimittamiseen, uutiskirjeiden lähettämiseen liittyvään tilastointiin sekä palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin. Yleinen etu, oikeutettu etu
Sidosryhmät Comateciin liittyvistä asioista tai palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin sekä lähettämiseen liittyvään tilastointiin. Yleinen etu
Tapahtumiin osallistujat Comatecin järjestämiä tapahtumia koskevaan viestintään sekä tapahtuman teknisiin järjestelyihin. Tietoja käytetään myös palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin sekä lähettämiseen liittyvään tilastointiin. Yleinen etu, oikeutettu etu

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää rekisteröidyn tarpeellisia yksilöintitietoja sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen käsittely perustuu Comatecin oikeutettuun etuun, sopimukseen tai yleiseen etuun. Rekisteröityä koskevia tietoja kerätään asiakasorganisaatioiden, potentiaalisten asiakasorganisaatioiden tai sidosryhmien henkilöiltä itseltään kontaktoinnin yhteydessä puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä. Tapauskohtaisesti voimme kerätä tietoja myös Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7 Tietojen säännön-mukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti vain Insinööritoimisto Comatec Oy:n ja sen tytäryhtiöiden omien asiakas- ja markkinatutkimuksien ja muiden vastaavien selvitysten tekemistä varten ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Insinööritoimisto Comatec Oy:n ja sen tytäryhtiöiden alihankkijoille asiakassuhteen hoitamisen niin vaatiessa asiakkaan antamalla valtakirjalla tai asiakkaan pyynnöstä tiettyä tarkoitusta varten.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n Ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tarvittaessa tietoja voidaan kuitenkin siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Comatec ei kerää asiakasorganisaatioista, potentiaalisista asiakasorganisaatioista tai muista sidosryhmistä manuaalista aineistoa.

Sähköinen aineisto

Sähköiset aineistot ovat palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Järjestelmään tallennettuihin henkilötietoihin on käyttöoikeus vain niillä henkilöillä, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja ja tarvitsevat tietoja tehtävissään. Ympäristöt ovat suojattu asianmukaisin palomuurein ja teknisin suojauksin, kuten käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on tarkistusoikeus rekisterissä oleviin henkilökohtaisiin tietoihin. Rekisterissä olevat tiedot toimitetaan ainoastaan kirjallisessa muodossa asiakkaan yhteystietojen perusteella postiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen Insinööritoimisto Comatec Oy, Viestintä, Kalevantie 7 C, 33100 Tampere. Kuoressa tulee olla merkintä ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”. Tarkastuspyynnössä tulee olla mainita: nimi, rekisterinnimi, täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus pyytää oikaisua, poistoa tai täydennystä rekisterissä olevaan rekisterin tarkoituksen vastaiseen, virheelliseen, tarpeettomaan, puutteelliseen tai vanhentuneeseen tietoon. Siltä osin kuin rekisteröity ei pystykorjaaman tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan voimassa olevaa tietosuoja-asetusta.