Polityka prywatności

Ogólny rejestr marketingowy i rejestr interesariuszy firmy Comatec Group, Insinööritoimisto Comatec Oy i jej spółek zależnych

1a Administrator danych

Insinööritoimisto Comatec Oy (Numer identyfikacyjny: 0946936-6)
Kalevankatu 7 C, Tampere
Nr: tel. +358 29 000 2000

2 Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących rejestru danych osobowych Imię i nazwisko

Maria Uurto, Communications Manager (Menedżer ds. komunikacji)
Kalevantie 7 C
Nr tel. +358 40 7426467, maria.uurto@comatec.fi

3 Nazwa rejestru danych

Ogólny rejestr marketingowy i rejestr interesariuszy firmy Comatec Group, Insinööritoimisto Comatec Oy i jej spółek zależnych

4 Cel podstawy przetwarzania danych osobowych

Grupa osób, których dane dotyczą Cel przetwarzania Podstawa przetwarzania
Subskrybenci newslettera Przygotowywanie newsletterów, a także cele statystyczne związane z dostarczaniem informacji o usługach, marketing i dostarczanie newsletterów. Interes publiczny, umowa
Kontakty w organizacjach potencjalnych klientów Przygotowywanie newsletterów i cele statystyczne związane z dostarczaniem newsletterów, a także marketing i dostarczanie informacji o usługach. Interes publiczny, uzasadniony interes
Grupy interesariuszy Marketing i dostarczanie informacji na temat usług lub spraw związanych z firmą Comatec, jak również cele statystyczne związane z dostawą. Interes publiczny
Udział w wydarzeniach Ogłoszenia dotyczące wydarzeń organizowanych przez firmę Comatec oraz uzgodnienia techniczne związane z tymi wydarzeniami. Dane są również wykorzystywane do dostarczania informacji na temat usług oraz dla celów marketingowych, a także do celów statystycznych związanych z dostawą. Interes publiczny, umowa

5 Treść danych w rejestrze

Rejestr danych może zawierać informacje niezbędne do identyfikacji osób, których dotyczą dane, jak również inne informacje niezbędne do realizacji celów jego użytkowania, takie jak:

6 Stałe źródła danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu firmy Comatec, umowy lub interesu publicznego. Informacje są gromadzone od osób, których dotyczą dane, podczas kontaktowania się z organizacjami klientów, organizacjami potencjalnych klientów lub interesariuszami telefonicznie, przez Internet, przez e-mail lub w ramach działań marketingowych, takich jak wydarzenia. W niektórych przypadkach możemy też gromadzić dane z systemu informacji adresowych Posti, rejestru danych kontaktowych operatorów telefonicznych i z podobnych rejestrów prywatnych i publicznych.

7 Regularne udostępnianie danych

Dane są regularnie udostępniane wyłącznie zewnętrznym usługodawcom w celu przeprowadzenia badań klientów i rynku oraz wykonania podobnych raportów dotyczących spółki Insinööritoimisto Comatec Oy i jej spółek zależnych.

Ponadto dane mogą zostać udostępnione podwykonawcom spółki Insinööritoimisto Comatec Oy i jej spółek zależnych, jeżeli jest to wymagane do zarządzania relacjami z klientami, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez klienta lub na prośbę klienta wystosowaną w określonym celu.

8 Przekazywanie danych do krajów nienależących do UE lub nienależących do EOG

Dane nie są regularnie przekazywane ani udostępniane krajom nienależącym do UE lub EOG. W razie konieczności jednak dane mogą być przekazywane do państw spoza UE lub EOG zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i w zakresie ich stosowania.

9 Zasady ochrony rejestru danych

Materiały drukowane

Comatec nie gromadzi drukowanych materiałów o organizacjach klientów, organizacjach potencjalnych klientów i innych interesariuszach.

Materiały elektroniczne

Materiały elektroniczne są przechowywane na serwerze utrzymywanym w zamkniętym pomieszczeniu, do którego dostęp mają wyłącznie osoby uprawnione na mocy pełnionych obowiązków służbowych. Dostęp do danych przechowywanych w systemie mają wyłącznie osoby, które są upoważnione do przetwarzania danych w związku z wypełnianiem obowiązków służbowych i które potrzebują tych danych do wykonywania swojej pracy. Środowisko to jest chronione za pomocą odpowiednich zapór sieciowych i technicznych środków ochrony, takich jak identyfikatory użytkowników i hasła.

10 Prawo dostępu

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych w rejestrze. Dane zawarte w rejestrze będą przekazywane wyłącznie w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w danych kontaktowych klienta.

Osoby, których dotyczą dane, mają prawo wglądu do przechowywanych danych na ich temat. Wnioski o wgląd do danych należy składać na piśmie, z podpisem osoby, której dotyczą dane, na adres: Insinööritoimisto Comatec Oy, Communications, Kalevantie 7 C, 33100 Tampere, Finland. Kopertę należy opatrzyć opisem „Wniosek o wgląd do danych osobowych” („Request to review personal data”). Wniosek o wgląd do danych osobowych musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, nazwę rejestru danych, pełny adres i numer telefonu.

11 Prawo do korekty danych

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) osoby, których dane dotyczą, mają prawo do skorygowania, usunięcia lub uzupełnienia danych przechowywanych w rejestrze, które są błędne, niepotrzebne, niekompletne, nieaktualne lub niezgodne z celem rejestru. W zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, nie może sama skorygować danych, wnioski o korektę danych należy składać zgodnie z sekcją 10 niniejszej polityki prywatności.

12 Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) osoby, których dotyczą dane, mają prawo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania tych danych i złożyć skargę do organów nadzorczych, jeżeli administrator danych nie przestrzega przepisów obowiązującego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.