Regulamin konkursu “Comatec SPORT”

REGULAMIN KONKURS „Comatec SPORT”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Comatec SPORT”.
2. Organizatorem konkursu jest firma Comatec Poland Sp. z o.o. zwana dalej Organizatorem.
3. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej: https://www.comatec.fi/pl/.
4. Czas trwania konkursu obejmuje okres: od 1.05.2020 r. do 30.06.2018 r.
5. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników, Comatec Poland Sp. z o.o.
2. Konkurs ma charakter indywidualny.
3. Uczestnicy konkursu zobligowani są do przestrzegania zasad fair play.
4. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zainstalowanej na urządzeniu mobilnym aplikacji „Endomondo”, którą można bezpłatnie pobrać na urządzanie mobilne wyposażone w system Android lub iOS.
4a. W celu prawidłowego przeliczenia wyników należy udostępnić, na czas trwania konkursu wgląd do swojego konta Endomondo przedstawicielowi organizatora. Uprawnienie to w każdej chwili może zostać przez użytkownika cofnięte.
5. Warunkiem prawidłowego zbierania informacji jest przystąpienie w społeczności Endomondo do Wyzwania – „Comatec SPORT” konkurs sportowy. LINK: https://www.endomondo.com/challenges/43012323
5a. Każdy uczestnik musi  również mailowo na adres katarzyna.klisko@comatecgroup.pl zgłosić swoje uczestnictwo, z informacją o nicku, jakiego używa w aplikacji Endomondo.
6. Organizator nie przewiduje możliwości korzystania z innych aplikacji i innych form zbierania informacji o aktywności sportowej.
7. Kryterium, które będzie decydowało o zwycięstwie jest ilość minimum 30 minutowych treningów zrealizowanych przez uczestnika w czasie trwania wyzwania. Jest to jedyny czynnik brany pod uwagę.
8. Uczestnik może przystąpić do wyzwania przez cały czas trwania rywalizacji.
9. Klasyfikacja będzie prowadzona tylko w jednej kategorii.

§ 3
NAGRODY
1. Pierwsze 3 miejsca w rywalizacji otrzymają nagrody – sprzęt sportowy. Odpowiednio o wartościach: 1 miejsce – 200 zł, 2 miejsce – 100 zł i 3 miejsce – 100 zł. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy certyfikat.
2.. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie wszystkich warunków określonych w § 2.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.), przez Organizatora konkursu, wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu, opublikowania wyników
konkursu, oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Podając swoje daneosobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

2. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatora oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody.

3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,z późn. zm.) . Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas trwania Konkursu oraz w trakcie wręczania nagród mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora i innych form komunikacji marketingowej Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym regulaminie.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział uczestnik, podporządkowuje się postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani droga mailową.
3. W sprawach niewyjaśnionych lub niesprecyzowanych w Regulaminie a istotnych z punktu widzenia rywalizacji uczestnicy są zobowiązani do poinformowania o tym organizatora w formie mailowej.
4. Organizator wyklucza możliwość zamiany nagrody w Konkursie na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
5. Jednorazowa wartość jednej nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł, stąd też wedle zasad określonych w przepisie art. ust. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest zwolniona z podatku dochodowego.
6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2018, poz. 165 z późn. zm.).