Ilmoitettu laitos – Notified body

VTT Expert Services Oy on vuodesta 2012 toiminut rautateillä yhteentoimivuus- ja rautatieturvallisuusdirektiivien mukaisena ainoana suomalaisena ilmoitettuna laitoksena (Notified Body) sekä riippumattomasta turvallisuusarvioinnista vastaavana laitoksena (ISA). FINAS:in akkreditoima VTT:n pätevyys laajeni kattamaan kaikki osajärjestelmät sekä turvallisuusjohtamisjärjestelmien arvioinnit, kun FINAS sai päätökseen akkreditoinnin liikkuvan kaluston osalta. Comatec Group toimii liikkuvan kaluston osalta VTT Expert Servicen asiantuntijana Erikoisajoneuvot ja kiskokalusto -yksikön liiketoimintapäällikkö Jorma Nordforsin johdolla.

Kuvassa vasemmalta Jorma Nordfors, Antti Karhu ja Matti Lanu.

Euroopan yhteisön perusajatus on yhteisöön kuuluvien ihmisten ja tavaroiden vapaa liikkuminen yhteisön alueella. Jotta vapaa liikkuminen toteutuisi, täytyy muun muassa raideliikenteen toimia yhteen koko Euroopan yhteisön alueella. Tämän vuoksi on pitänyt luoda toimintatapa, jolla varmistetaan tekninen yhteentoimivuus Euroopan yhteisöön kuuluvien kansallisten valtioiden liikkuvan kaluston ja rautatiejärjestelmien rakenteellisten osajärjestelmien välillä.

Ilmoitettu laitos

Euroopan yhteisö ei ole liittovaltio, vaan yhteisö koostuu useista itsenäisistä valtioista. Yhteiset linjat määritellään direktiiveillä, jotka ohjaavat kansallista lainsäädäntöä. Direktiivien tarkoituksena on antaa suuntaviivat yhteentoimivuudelle.

– Koska kyse on usein turvallisuudelle kriittisistä ominaisuuksista ja mitään yhteistä valvovaa viranomaista ei voi olla, on otettu käytäntöön järjestelmä ilmoitetuista laitoksista (Notified Body) yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Kukin jäsenvaltio ilmoittaa Euroopan yhteisön komissioon Nando-järjestelmään, mitkä tahot heillä ovat niitä, jotka voivat tehdä yhteentoimivuuden tarkastelua, kertoo VTT Expert Service Oy:n varatoimitusjohtaja Matti Lanu.

– Kun joku näistä ilmoitetuista laitoksista toteaa tuotteen, laitteen tai kaluston vaatimukset täyttäväksi, muut eivät voi sitä kyseenalaistaa.  Tämä perustuu Cassis de Dijon -periaatteeseen.

– Periaatteen mukaan yhdessä EU:n jäsenvaltiossa laillisesti valmistettu tuote on päästettävä esteettä myös muiden jäsenvaltioiden markkinoille.

– Ilmoitettu laitos toimii kolmantena osapuolena silloin, kun kyseessä on asia, jossa ei ole standardeja, joiden perusteella vaatimustenmukaisuus voitaisiin todeta tai jos on kyseessä niin turvallisuuskriittinen asia, että tarvitaan ulkopuolinen tarkastus.

Rata- ja kalustotekniikkaa koskevien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien mukaisten osajärjestelmien ja osatekijöiden CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus edellyttävät tyypillisesti ilmoitetun laitoksen tarkastusta.

Laitokset ovat anonyymejä. Tarkastuksen tekijä merkitään numerolla, jolloin tarkastusraportista ei suoraan käy ilmi tarkastuksen suorittaja tai maa, jonka ilmoitettu laitos suorittaja on.

– VTT Expert Servicen tapauksessa pätevyyden ja puolueettomuuden arvioi FINAS (Finnish Accreditation Service) ja ilmoittajana komissiolle toimi Työ- ja elinkeinoministeriö Trafin esityksestä. Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) toimii tässä viranomaisena, kertoo prosessista VTT Expert Service Oy:n erityisasiantuntija Antti Karhu.

Yhteentoimivuuden  tekninen eritelmä

Yhteentoimivuuden tekninen eritelmä (YTE) varmistaa, että Euroopan yhteisön alueella muun muassa junakalusto sopii yhteen eri maiden kansallisten määräysten kanssa.

Direktiivit määrittävät hyvin yleisellä tasolla vaatimukset esimerkiksi turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta. Teknisiin yksityiskohtiin liittyvät vaatimukset on esitetty tarkemmin yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä eli YTE:issä. YTE:t ovat siis ikään kuin standardeja, joita tulee yhteentoimivuuden varmistamiseksi noudattaa koko EU-alueen rautatiejärjestelmässä.

Yhteentoimivuuden teknisiä eritelmiä on kaikille rautatiejärjestelmän rakenteellisille osajärjestelmille (infrastruktuuri, energia sekä ohjaus, hallinta ja merkinanto) sekä liikkuvalle kalustolle.   VTT Expert Services tekee nyt arviointeja kaikille näille osajärjestelmille.

Kalustoyksikön arviointi- ja hyväksymisprosessi

Jorma Nordfors on laatinut Trafille havainnollistavan prosessikaavion kalustoyksikön arviointi- ja hyväksymisprosessista, joka kuvaa paljon laajempaa prosessia kuin mistä on kysymys ilmoitetun laitoksen kohdalla.

Jotta kalustosarja voidaan valmistaa, tarvitaan sarjan ensimmäiselle yksikölle tyyppihyväksyntä. Sitä varten hankintayksikkö, joka voi olla myös toimittaja, antaa toimeksiannon ilmoitetulle laitokselle YTE:n mukaisesta tarkastuksesta. Toinen toimeksianto menee ISA:lle, joka vastaa riippumattomasta turvallisuusarvioinnista. Designated Body eli nimetty elin vastaa kansallisten määräysten tarkastamisesta. Suomessa nimettynä elimenä toimii Trafi. Nämä osapuolet tuottavat dokumentit lupahakemusta varten. Ilmoitettu laitos tuottaa EY-tarkastustodistuksen.

Hankintayksikkö tekee saamiensa dokumenttien perusteella hakemuksen tyyppihyväksyntää, käyttöönottolupaa ja rekisteröintiä varten kansalliselle rautatieturvallisuusviranomaiselle Trafille.

Tyyppihyväksyntä tarvitaan sarjan ensimmäiselle yksikölle. Seuraavien yksiköiden kohdalla selvitään tyypinmukaisuusvakuutuksella, eikä tyyppihyväksyntää tarvitse enää hakea.

Käyttöönottolupa taas on kalustoyksikkökohtainen. Trafilta haetaan vielä rekisteröintiä. Nämä ovat kansallisiin säädöksiin perustuvia, eivätkä liity ilmoitetun laitoksen toimintaan.

ISA:n rooli hankkeissa

Riippumattomasta turvallisuusarvioinnista vastaavaa laitosta (ISA) tarvitaan ratahankkeissa merkittävien muutosten riskienhallinnassa ja rautatiejärjestelmien turvallisuuteen liittyvissä tarkastuksissa.

ISA tarkastaa, että menettelyt turvallisuuden ja vaarojen arviointiin ovat riittäviä ja asetusten ja muiden turvallisuusnormien mukaisia. ISA voi toteuttaa myös eri rautatietoimijoiden turvallisuusjohtamisjärjestelmien riippumattoman ulkopuolisen auditoinnin.

Riippumattomuus

Yhteentoimivuuden tarkastelua ei voi tehdä taho, joka on itse osallistunut suunnitteluun tai on jollakin tavalla taloudellisesti tai organisaation kautta osallinen tarkasteltavaan kohteeseen. Ilmoitettu laitos on riippumaton kolmas osapuoli.

– Jos on osallistunut suunnitteluun, ei voi osallistua tarkastukseen. Omaa työtään ei saa arvioida. Silloin saattaisi joutua kiusaukseen omien virheidensä peittelyyn, toteaa Matti Lanu.

– Pitää myös olla taloudellisesti riippumaton tarkastelun olevasta tahosta. Ei voi olla myöskään sellaisessa esimies-alaissuhteessa, jossa esimies voisi vaikuttaa lopputulokseen. Eikä saa olla jäävi siten, että tarkastelun alla olisi yritys, jossa olisi sukulaisten omistuksia.

– Meidän riippumattomuuttamme arvioidaan jatkuvasti FINASin ja Trafin toimesta.

– VTT Expert Services on yhteentoimivuuden teknisessä tarkastelussa päävastuullinen osapuoli, koska työt tehdään meidän ilmoitetun laitoksen vastuulla. Meidän tehtäviimme kuuluu riippumattomuuden varmistaminen jo ennen työn aloittamista, sanoo Antti Karhu.

Tekninen asiantuntemus

Yhteensopivuuden tekninen tarkastelu on erityistä asiantuntemusta vaativaa.

– Meillä on tietysti omaakin teknistä asiantuntijuutta, mutta monesti kyse on hyvin erityisestä osaamisesta esimerkiksi liikkuvan kaluston suhteen. Yhteistyösopimuksemme Comatecin kanssa takaa riittävän asiantuntemuksen liikkuvan kaluston osalta, sanoo Antti Karhu.

– Ilmoitetun laitoksen toiminta on kansainvälistä. Toimittaja voi tilata tarkastuksen mistä tahansa EY-maasta, mutta usein on käytännöllistä, jos tarkastaja on läheltä. On siis hyvä, että nyt on tarjolla suomenkielellä tällaista palvelua, toteaa Matti Lanu.

– Täällä on selkeä tarve ilmoitetulle laitokselle, toteaa myös Jorma Nordfors.

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN