Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

Comatecista löytyy kattava ja eri toimialojen erityispiirteet huomioiva tuoteturvallisuuden osaaminen

Tunnemme ajantasaiset vaatimukset ja standardit auttaen asiakkaitamme saattamaan koneet ja laitteet niiden mukaisiksi. Näin asiakkaamme saavat varmuuden koneiden ja laitteiden turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta ennen niiden käyttöönottoa tai markkinoille saattamista.

Koneiden ja laitteiden tuoteturvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta tulee ylläpitää niiden koko elinkaaren ajan. Asiantuntijamme auttavat tuoteturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden hallinnassa uusien ja jo olemassa olevien koneiden ja laitteiden yhteydessä. Tuoteturvallisuuskoulutuksissamme saat tietoa ajantasaisista tuoteturvallisuusvaatimuksista ja niiden soveltamisesta käytännössä.

Turvallinen työpaikka on etu niin yritykselle kuin työntekijälle. Työturvallisuusriskien hallinta auttaa suojelemaan työntekijöitä, vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työtehoa sekä työssä viihtyvyyttä. Olennaista työturvallisuuden hallinnassa on keskeiset vaatimukset tunteva henkilökunta. Työturvallisuuden hallinnassa on tärkeää soveltaa oikeita vaatimuksia oikeilla menettelytavoilla. Myös näissä asioissa Comatecin asiantuntijat auttavat kattavasti.

Comatecin turvallisuustekniikan palveluihin kuuluvat myös tieliikenne- ja ympäristövaatimusten hallintaan liittyvät palvelut.

Järjestimme lokakuussa 2023 aamiasseminaarin, jonka otsikkona oli Muuttuvat kone- ja kyberturvallisuusvaatimukset. Seminaari sisälsi kolme puheenvuoroa: Kyberturvallisuuden hallinta laitevalmistajan / koneenrakentajan silmin, Ajankohtaista toiminnallisessa turvallisuudessa ja Kyberturvallisuus osana muutosta satamissa ja terminaaleissa. Seminaari taltioitiin, voit ladata tallenteet itsellesi alla olevasta linkistä.

Klikkaa tästä tilataksesi tallenteet

Koneturvallisuus

 • Tuotannon koneet
 • Konelinjat ja robottisolut
 • Koneiden turvallisuusmodernisoinnit
 • Maahantuotavat koneet
 • Omaan käyttöön valmistettavat koneet
 • Nostoapuvälineet
 • Turvallisuuskatselmoinnit
 • Tuoteturvallisuustyötarpeiden määrittelyt
 • Markkinoille saattamisen mahdollistaminen
 • Dokumenttien tarkastaminen ja tuottaminen, muun muassa käyttöohjeet, varoitukset, riskinarvioinnit ja vaatimustenmukaisuustarkastelut sekä vaatimustenmukaisuusvakuutuspohjat

 

Turvallisuusjohtaminen

 • Riskinarvioinnit- ja hallintamenetelmät
 • Vaatimustenmukaisuustarkastelut
 • Tuoteturvallisuusprosessi ja tuoteturvallisuussuunnitelmat
 • Tuotevastuun hallintamenetelmät
 • Vaatimustenmukaisen tuotteen suunnittelun johtaminen, tuki ja koulutukset
 • Järjestelmäanalyysit, kuten toiminnallinen turvallisuus
 • Tuoteturvallisuusdokumentaation laadinta ja kokoaminen: CE-merkinnän edellyttämät dokumentit, ohjekirjat ja muu tekninen dokumentointi

Ajoneuvojen turvallisuusvaatimukset

Moottoriajoneuvoa tai perävaunua markkinoille tuotaessa tyyppihyväksyntä auttaa markkinoille saattamista ja ajoneuvon vapaata liikkuvuutta EU-alueella. Jotta ajoneuvo voidaan hyväksyä liikenteeseen, tulee sen täyttää joka osa-alueelta (kuten jarrut, valaisimet jne.) lainsäädännön vaatimukset.

Comatecin asiantuntijat auttavat selvittämään ajoneuvoa koskevat vaatimukset (EU-lainsäädäntö ja UNECE:n ns. E-säännöt). Erityisen hyvin tunnemme linja-autoihin, traktoreihin sekä maatalous- ja metsäperävaunuihin liittyvät vaatimukset.

Tuotteen CE-merkintä

 • Uudet koneet
 • Maahantuotavat koneet
 • Vanhat koneet, joiden käyttötarkoituksen katsotaan muuttuneen
 • Muut tuotteet, joilta edellytetään CE-merkintää

Työturvallisuus

 • Työturvallisuusriskinarvioinnit: koko työpaikka tai yksittäinen työtehtävä
 • Työturvallisuusneuvonta: Safety walk -konsultointi, työturvallisuusohjeet työpaikalle
 • Räätälöidyt turvallisuuskoulutukset

Ympäristöturvallisuus

 • Ympäristöriskinarviointi
 • Kierrätysneuvonta
 • Toimipaikalla syntyvien jätelajien kartoitus ja kierrätyksen suunnittelu
 • Henkilöstön koulutus

Toiminnallinen turvallisuus ja robottiturvallisuus

Standardoituja turvallisuusprosesseja ja arviointimenetelmiä hyödyntämällä varmistamme turva-automaatiojärjestelmien luotettavuuden ja turvallisuuden tason. Suunnittelemme ja dokumentoimme myös robottisolujen turvallisuuden varmistamisen osana suunnitteluprosessia.

Kemikaali- ja paloturvallisuus

 • Kemikaaliriskinarviointi osana työturvallisuus- tai ympäristöriskiarviointia
 • Suhdelukulaskenta: määrittää yrityksen velvollisuudet varautumiseen
 • Toimintaperiaateasiakirjan, turvallisuusselvityksen ja sisäisen pelastussuunnitelman laatiminen
 • Kemikaalikonsultointi, esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteiden tulkinta
 • Paloturvallisuuden konsultointi ja pelastussuunnitelmat pelastuslain ja valtioneuvoston asetusten vaatimusten mukaisesti

Turvallisuuskoulutukset

 • Koneen suunnittelu CE-merkinnän asettamien vaatimusten mukaiseksi
 • Direktiiveihin ja standardeihin liittyvät koulutukset
 • Koneiden parissa työskentelevien henkilöiden koulutukset
 • Hankintahenkilöstön koulutukset
 • Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan räätälöidyt koulutukset

Comatec Mobility Finland

Risto Poutala

Expert Services

Business Unit Manager

+358 44 383 4040

Comatec Mobility

Juha Hakanen

Safety and Compliance

Engineering Manager

+358 443071832