Osaaminen on pääomaa

Comatec Groupin henkilöstön jatkuva kehittäminen on ehdoton edellytys kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja asiakaskunnan vaatimuksiin vastaamiseksi. Projektien johtamiseen ja hallintaan liittyvän osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen on yksi Comatec Groupin painopistealueista. Comatecille on tärkeää se, että osaamisemme, tärkein pääomamme, kohtaa asiakkaidemme tarpeet mahdollisimman hyvin. 

Comatec Group on asiantuntijaorganisaatio, jonka merkittävimmät kilpailutekijät ovat osaaminen ja mielekäs, työn tuottavuutta tukeva työskentelytapa. Comatecille on tärkeää se, että osaamisemme kohtaa asiakkaidemme tarpeet mahdollisimman hyvin.

Osaamisen kehittämisessä organisaation tavoitteet, yksilön osaaminen ja kiinnostuksen kohteet sekä työn tuloksellisuus pyritään sitomaan yhteen siten, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme oikein kohdennettua osaamista tehokkaasti. Lisäksi meille on tärkeää, että jokaisella comateclaisella olisi mahdollisuus kokea onnistumisia ja saada oman osaamisensa mukaan uusia haasteita.

Huomioimme osaamisen kehittämisessä asiakkaillemme keskeisimmät toimialaosaamiset, ammatillisen osaamisen alueet ja lisäksi  Comatecin sisäiset toimintatavat.

Comatecissa laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma, joka sisältää arvion henkilöstömme osaamisen tilasta ja siinä havaituista kehitystarpeista sekä suunnitelman osaamisen kehittämisestä.

Osaamisen johtamisessa Comatecissa käytetään apuna osaamiskarttaa, jossa yrityksen toiminnassa tarvittavat osaamiset ja yksilön osaamiset kohtaavat. Osaamiskartan avulla saamme hallittua henkilöstön osaamisen, kehittymistoiveet ja tavoitteet järjestelmällisesti.

Osaamiskarttaan tallennettuja tietoja käytetään esimerkiksi asiakasprojekteja suunniteltaessa. Osaamistiedon hallinta tukee ja tehostaa sekä myyntiä että projektien suunnittelua ja resursointia. Järjestelmällisesti käytettynä tieto parantaa myös palvelumme laatua, kun voimme kohdistaa osaamista asiakkaiden tarpeisiin ja reagoida niihin nopeasti.

Urapolut

Comatec Groupissa käytössä olevat urapolut tukevat henkilöstön kehittymistä. Urapolkuihin on määritelty eri nimikkeiden tehtävät ja vastuut. Urapolkuja on kolme: asiantuntijapolku, projektipolku ja esimiespolku.

Suurin osa henkilöstöstämme tekee työtä asiantuntijapolulla, jossa työ on pääasiassa suunnittelutyötä, joka voi olla isompiin kokonaisuuksiin liittyvää asiantuntijatyötä tai syvällistä yksittäisen asian asiantuntemusta.

Erinomaisena esimerkkinä syvällisestä asiantuntemuksesta on älykkään liikkeenhallinnan ryhmämme. Suomi on yksi maailman johtavia maita sekä sähköisten että hydraulisten voimansiirtojen tutkimisessa ja kehittämisessä. Kotimaiset asiantuntijat ovat alan kansainvälistä parhaimmistoa. Comatecin asiantuntijat älykkään liikkeenhallinnan ryhmässä kuuluvat näihin edelläkävijöihin.

Projektipolulla toteutetaan projektiosaamiseen liittyviä työtehtäviä suunnittelutyön lisäksi. Projektipolulla projektinhallintaan liittyvä osaaminen on keskeistä teknisen osaamisen ohella.

Olemme kokeneita projektitoimijoita niin teollisuuden kuin koneenrakennuksenkin eri sovelluskohteissa. Asiakkaamme arvostavat kykyämme resursoida ja toteuttaa laajojakin projekteja koko Comatecin osaamisen voimin. Projektiosaaminen on meille erittäin tärkeää ja haluamme panostaa siihen myös koulutuksissamme.

Esimiespolulla työskentelevien tehtäviin kuuluu myyntiä ja asiakkuuksien hallintaa. Esimiehet hoitavat projekteja ja johtavat suunnittelua. Heidän tehtäviinsä kuuluu lisäksi hallinnollisia esimiestehtäviä sekä vastuuta oman henkilöstön osaamisen kehittämisestä.

Sisäiset koulutukset

Comatec järjestää sekä sisäisiä että ulkoisia koulutuksia. HR-asiantuntija Anne Talvitie koordinoi koulutusten järjestämistä.

– Sisäisissä koulutuksissa kouluttajana on joku asiantuntijoistamme, joka käy koulutuksessa läpi omaan erikoisalaansa liittyviä asioita.

Koulutus koskee silloin aihetta, joka on tarpeellinen muille suunnittelijoille. Esimerkkinä voin mainita sisäiset koneturvallisuuskoulutuksemme, Anne Talvitie kertoo.

– Tässä koulutuksessa käsitellään päivän aikana koneen CE-merkinnän suunnittelulle asettamia vaatimuksia, tutustutaan keskeisimpiin direktiiveihin ja annetaan ohjeita suunnittelussa sovellettavien standardien määrittelemiselle sekä soveltamiselle. Koneturvallisuuskoulutus on osa riskienhallintaan liittyvää koulutussuunnitelmaa. Tarjoamme tätä koulutusta jokaiselle konesuunnittelun parissa työskentelevälle.

– Ensi vuonna uutena sisäisenä koulutuksena käynnistetään lujuuslaskennan koulutukset, Anne kertoo.

Laadun ja riskienhallinnan kannalta on olennaista varmistaa henkilöstön riittävä osaaminen suunnittelutyötä ohjaaviin standardeihin, lakeihin ja määräyksiin liittyen.

Laatukoulutuksissa, joita toteutetaan pääosin sisäisinä koulutuksina, keskitytään Comatecin toimintajärjestelmään ja sen mukaisiin toimintatapoihin ja käytettäviin työkaluihin.

Comatec Groupin toimintajärjestelmä on standardin SFS-EN ISO 9001:2008 vaatimusten mukainen. Sertifioitu toimintajärjestelmä toimii etuna kilpailutilanteissa ja on merkittävä tekijä kansainvälistymisessä.

Comatecissa kannustetaan henkilöstöä myös omaehtoiseen opiskeluun. Henkilöstöllä on mahdollisuus hakeutua esimerkiksi ulkopuolisen tahon järjestämään kieli- tai muuhun koulutukseen ja saada siihen Comatecin tukea.

Ulkoiset koulutukset

– Järjestämme myös ulkopuolisten palveluntarjoajien kautta koulutuksia. Yhteistyökumppanina toimii tällöin jokin sopivaa ammatillista koulutusta tarjoava taho. Esimerkiksi sopivia koulutusmoduuleja on räätälöity Comatecille, Anne kertoo.

– Mekaniikkasuunnittelijoille tarkoitettuja koulutuksia ovat esimerkiksi ”Valmistustekniikkaa suunnittelijoille” sekä ”Teräsrakenteet”. Sähkö- ja automaatiosuunnittelijoille kohdennettu yhteinen koulutusmoduuli on kaksipäiväinen nimeltään ”Sähköteknisesti turvallista suunnittelua”.

Työntekijät tarvitsevat nykyään erilaisia sertifikaatteja ja kortteja, jotka ovat voimassa määrätyn ajan ja niitä pitää aika ajoin uusia. Näitä ovat muun muassa työturvallisuus-, sähkötyöturvallisuus- ja tulityökortit sekä ensiapukortit.

Comatec Groupissa on tällä hetkellä useita henkilöitä, joilla on FISE:n myöntämä vastaavan teräsrakennesuunnittelijan pätevyys. FISE toteaa lakiin, täydentäviin asetuksiin ja ohjeisiin perustuvia suunnittelijoiden ja työnjohtajien sekä muiden asiantuntijoiden pätevyyksiä ja pitää niistä rekisteriä.

Projektikoulutukset

Projektiosaamiseen liittyviä valmennuksia ovat projektipäälliköille suunnattu ”Comatec PM Professional” sekä pääsuunnittelijoille, projekti-insinööreille, suunnittelijoille ja muissa projekteissa työskenteleville tarkoitettu ”Comatec Projektihallinnan perusteet”. Projektin hallinnan valmennukset toteutetaan yhteistyökumppanin kanssa.

Projektipäälliköiden valmennusohjelma Comatec PM Professional toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Valmennukseen osallistui 10 henkilöä ja osa heistä suoritti IPMA C -sertifikaatin. Comatec PM Club on jatkoa aikaisempina vuosina toteutetuille valmennuksille. Tavoitteena on muun muassa jakaa osaamista, käsitellä projektipalautetta, kehittää projektitoimintaa ja siihen liittyviä käytäntöjä, kerätä ja jakaa hiljaista tietoa, vaihtaa kokemuksia ja keskustella ajankohtaisista asioista.

TEKSTI: TAINA SYRJÄNEN